Betaalbare gezondheidszorg en gezondheidsverzekering moeten streefdoel blijven

Betaalbare gezondheidszorg en gezondheidsverzekering moeten streefdoel blijven

Waarom moet de gezondheidszorg zo drastisch veranderen?

Sociaal-economische en genetische factoren, evenals gedragspatronen, beïnvloeden in belangrijke mate de gezondheid van de mens, zo lazen we in een studie uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers. Het gaat om factoren buiten de invloedssfeer van de gezondheidszorg, maar waar deze wel moet kunnen op inspelen. Slechts drie vierde van de door PwC bevraagde consumenten zegt bijvoorbeeld altijd de voorgeschreven medicatie ook af te halen.

Drie factoren bepalen hoeveel wordt uitgegeven aan de gezondheid van een individu: zijn gedrag, zijn genen en de zorgsystemen waartoe hij toegang heeft. Er zijn heel wat factoren die invloed uitoefenen op de genezing van bijvoorbeeld rugpijn: bij wie een patiënt te rade gaat, welke medicatie of behandeling wordt voorgeschreven, en wanneer een patiënt terug gaat werken na een behandeling, en ga zo maar door. Er kan met andere woorden geen rechtstreeks verband gelegd worden tussen oorzaak en gevolg. Onderzoek leert ons echter steeds meer over factoren die een invloed hebben.

Dankzij gentherapie en stamceltherapie bijvoorbeeld kunnen ook een aantal chronisch zieken in de toekomst misschien genezen. Chronische ziektes vormen een belangrijke uitgavenpost binnen de gezondheidszorg. Alle verzamelde kennis hierover moet verwerkt worden in de zorgverlening om gerichter te werken. Als een bepaald geneesmiddel helpt in 30% van de borstkankergevallen, laten we dan proberen om niet aan 100% van de patiënten met borstkanker dat geneesmiddel te geven. De nadruk moet ook meer komen te liggen op preventie.

Consumenten hebben vandaag de dag toegang tot technologie, zoals internet en mobiele telefonie. Ze willen zelf hun zegje hebben, en ze informeren zich. De bevraging door PwC leverde het ontnuchterende inzicht op dat meer mensen beslissingen nemen over hun gezondheidszorg op basis van websites (48%) dan op basis van een bezoek aan hun geneesheer (43%). De brede toegang tot technologie betekent ook dat er bijvoorbeeld gebruik kan gemaakt worden van sms'jes om mensen te herinneren aan het feit dat ze hun medicatie moeten nemen.

Syndicatie