Symptomen ziekte van Parkinson ontstaan geleidelijk

Symptomen ziekte van Parkinson ontstaan geleidelijk

Afhankelijk van afname hoeveelheid dopamine
 
Over Parkinson zegt UCB het volgende: de ziekte van Parkinson is een chronische, degeneratieve neurologische aandoening die wereldwijd ongeveer zes miljoen personen treft. De ziekte van Parkinson is het gevolg van het verlies van zenuwcellen in de hersenen die een chemische substantie produceren, dopamine genaamd.
De symptomen van de ziekte van Parkinson ontstaan geleidelijk naarmate de hoeveelheid dopamine afneemt, en omvatten tremor (ongecontroleerd beven), rigiditeit (stijfheid of spanning van de spieren) en bradykinesea (traagheid van de bewegingen en verlies van spontane bewegingen). De ziekte van Parkinson wordt vaak ingedeeld in twee fasen: de vroege fase en de latere fase. 

Restless Legs Syndrome

Neupro van UCB wordt ook gebruikt voor de bestrijding van het Restlegg Legg Syndroms. RLS is een levenslange aandoening waarvan de symptomen geleidelijk verergeren met de leeftijd. RLS treft tussen 3 en 10% van de populatie in zekere mate en veroorzaakt gewaarwordingen zoals tintelingen, branderigheid, drukken, knagen en trekken, en wisselt in ernst van ongemakkelijk tot irriterend en soms pijnlijk.
De symptomen doen zich frequent voor in perioden van rust en inactiviteit zoals tijdens de nacht. Zonder behandeling kan het Restless Legs Syndrome oorzaak zijn van uitputting en een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven.

Over Neupro® in Europa


Neupro® is in Europa aanbevolen tot positief advies voor de symptomatische behandeling van een matig tot ernstig idiopathisch Restless Legs Syndrome bij volwassenen en voor de behandeling van de tekens en symptomen in de vroege stadia van een idiopathische ziekte van Parkinson, in monotherapie of in combinatie met levodopa in de loop van de ziekte tot de latere stadia waar het effect van levodopa afneemt of onvoorspelbaar wordt en fluctuaties van het therapeutische effect kunnen voorkomen.
UCB: veiligheidsinformatie over Neupro (ziekte van Parkinson en RLS)
Bijwerkingen gemeld bij meer dan 10% van de patiënten met RLS behandeld met Neupro® (rotigotine in transdermale pleisters) zijn misselijkheid, reacties op de toedieningsplaats, vermoeidheid en hoofdpijn.
Bijwerkingen die bij meer dan 10% van de patiënten met de ziekte van Parkinson behandeld met Neupro® werden gemeld, zijn misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid en reacties op de toedieningsplaats.
De incidentie van bepaalde dopaminerge bijwerkingen, zoals hallucinaties, dyskinesie en perifeer oedeem is volgens UCB doorgaans hoger bij toediening in combinatie met L-dopa bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het voorschrijven van rotigotine.
Neupro® is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor de actieve substantie of voor één of meer van de excipientia en in geval van een onderzoek met magnetische kernresonantie of van een cardioversie. De ruglaag van Neupro® bevat aluminium.
Om verbranding van de huid te vermijden, moet Neupro® verwijderd worden als de patiënt een NMR-onderzoek of een cardioversie moet ondergaan. Neupro® ging gepaard met slaperigheid, waaronder overmatige slaperigheid overdag en episoden van plotse slaap.
In geïsoleerde gevallen is "plotse slaap" voorgekomen tijdens het besturen van een motorvoertuig en oorzaak geweest van wegongevallen. Bij patiënten behandeld met dopamine-agonisten, waaronder Neupro®, werd melding gemaakt van het vertonen van tekens van pathologisch gokken, toegenomen libido en hyperseksualiteit, die doorgaans omkeerbaar waren bij het verminderen van de dosis of het stopzetten van de behandeling.
Het verdient aanbeveling de bloeddruk te volgen, vooral in het begin van de behandeling, wegens het algemene gevaar voor orthostatische hypotensie als gevolg van een dopaminerge behandeling.
Hallucinaties werden gemeld en de patiënten moeten dus gewaarschuwd worden dat hallucinaties kunnen voorkomen.
In geval van huiduitslag of irritatie door het transdermale systeem, moet rechtstreeks zonlicht op de betrokken zone vermeden worden tot de huid genezen is. Blootstelling kan de oorzaak zijn van veranderingen in de kleur van de huid.
Als een veralgemeende huidreactie (bv. allergische uitslag, met inbegrip van erythemateuze, maculaire of papulaire uitslag of pruritus) als gevolg van het gebruik van Neupro® wordt waargenomen, moet de behandeling met Neupro® stopgezet worden.
Gevallen van fibrotische complicaties: retroperitoneale fibrose, pulmonaire infiltraten, pleurale uitstorting, pleurale verdikking, pericarditis en cardiale valvulopathie werden gemeld bij sommige patiënten behandeld met van ergotamine afgeleide dopaminerge middelen. Hoewel deze complicaties bij het stopzetten van de behandeling kunnen verdwijnen, is de verdwijning niet altijd volledig.

 

Syndicatie