Hoe kunnen ouders een kind met dyslexie helpen?

Hoe kunnen ouders een kind met dyslexie helpen?

Ouders kunnen een kind met dyslexie op vele manieren helpen

Het is natuurlijk nooit prettig om vast te stellen dat een kind leer- en leesproblemen heeft als gevolg van dyslexie. Toch heeft het weinig zin om bij de pakken te blijven zitten. Ouders kunnen een kind met dyslexie namelijk op vele manieren helpen, veel meer zelfs dan vaak wordt gedacht. Die hulp kan zelfs beslissend zijn bij het al dan niet slagen van het kind op school.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat de nodige kennis over dyslexie wordt verworven. Lees alles wat je over de behandeling van dyslexie kunt vinden en probeer op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dat vlak. Het kan bijzonder verhelderend zijn om contact op te nemen met een zelfhulpgroep voor kinderen met dyslexie. Praten met andere ouders die een kind met dyslexie kan interessante informatie opleveren, maar ook voor steun zorgen.

Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat een kind met dyslexie de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Maak dat er een duidelijke evaluatie wordt gemaakt van de stand van zaken en onderneem de nodige stappen wat bijsturingsprogramma's en eventuele opvang op school betreft. Tegenwoordig is er heel wat kennis over dyslexie beschikbaar, ook in de onderwijswereld. Mits op de juiste manier aangepakt, hoeft dyslexie absoluut geen onoverwinbare handicap te vormen.

In dat verband is het uiteraard dat ouders van kinderen met dyslexie op regelmatige basis contact met de leerkrachten op school hebben, maar ook met specialisten inzake de aandoening. Aarzel ook niet om tussenbeide te komen wanneer extra hulp noodzakelijk is. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat een kind gefrusteerd of ontmoedigd is. Bij dyslexie komt het er op aan om de aandacht nooit te laten verslappen, kwestie van steeds tijdig tussenbeide te kunnen komen.

Anderzijds is het ook belangrijk dat de verwachtingen niet te hooggespannen zijn. In ieder geval blijft dyslexie een ‘moeilijke' aandoening, die in het ene geval beter kan worden behandeld dan in het andere. Het komt er echter op aan om de moed nooit in de schoenen te laten zakken. Genezing van dyslexie - als we deze uitdrukking mogen gebruiken - is misschien niet mogelijk, maar wel kunnen grote stappen voorwaarts worden gezet. Het zal in ieder geval deugd doen te zien dat een kind met dyslexie stapsgewijs toch vooruitgaat, ondanks de handicap waar het mee moet afrekenen.

Syndicatie