Wat zijn de symptomen van dyslexie bij adolescenten en volwassenen?

Wat zijn de symptomen van dyslexie bij adolescenten en volwassenen?

Problemen met dyslexie kunnen ook ook op oudere leeftijd voor problemen zorgen

Kinderen met dyslexie worstelen vanaf de kleutertijd met een aantal praktische problemen geconfronteerd. Sommige van die problemen verdwijnen met de jaren minder, of worden minder uitgesproken. Die problemen kunnen echter heel verschillend van aard zijn, in zoverre dat ze door ouders en/of onervaren leraars niet altijd worden herkend. Zeker in lichtere vorm kan dyslexie dus ook op latere leeftijd nog een rol spelen.

Bovendien is er voor dyslexie nog geen behandeling beschikbaar die het probleem volledig oplost. De symptomen verbonden aan dyslexie kunnen bovendien in de loop van de jaren wel milder kunnen worden, maar zullen mogelijk nooit geheel verdwijnen. Dat maakt dat ook heel wat adolescenten en volwassenen met dyslexie geconfronteerd worden.

Uiteraard is het perfect mogelijk om voor iemand met dyslexie perfect te functioneren, op voorwaarde dat er tijdig werd ingegrepen tijdens de jeugd. Dit geldt op de eerste plaats voor de ‘zwaardere' (als we dit woord mogen gebruiken) van dyslexie. Het lijden aan dyslexie hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat iemand geen gelukkig leven kan leiden.

Voor de omgeving - zeg maar gezin, familie, medestudenten, vrienden en collega's - kan het wel interessant zijn om de symptomen die wijzen op dyslexie tijdig te helpen herkennen. Welke zijn de symptomen van dyslexie bij adolescenten en volwassenen? Die dyslexie-symptomen kunnen bij adolescenten de volgende zijn:

Traag lezen, met het veelvuldig maken van fouten
Een slechte spelling, waarbij bijvoorbeeld eenzelfde woord in eenzelfde brief op verschillende manieren wordt gespeld
Studenten van het hoger onderwijs of universiteit kunnen nog altijd moeite hebben om samenvattingen, spreekbeurten enzovoort te bereiken
Wie op oudere leeftijd last heeft van dyslexie, zal in de mate van het mogelijke testen waarbij gelezen moet worden proberen te vermijden
Het maken van taken, papers, proefschriften zal veel meer moeite kosten dan bij mensen die niet aan dyslexie lijden
Een gebrekkig geheugen kan vaak ook in de richting van dyslexie lijden
Een gebrekkige woordenschat is vaak eveneens een kenmerk van dyslexie

Bij volwassen wijzen we op volgende dyslexie-problemen:

Het verbergen van leesproblemen
Een gebrekkige spelling of het aan anderen moeten vragen hoe bepaalde woorden gespeld moeten worden
Het proberen te vermijden van schrijven of zelfs helemaal niet kunnen schrijven
Zich eerder baseren op het geheugen dan op geschreven informatie
Vaak werken volwassenen met dyslexie in een job die beneden hun vaardigheden ligt
Moeilijkheden met planning en organisatie
Bij ondernemers kan dyslexie er toe leiden tot ze hun zaak moeilijk kunnen rechthouden

Syndicatie