Testen op diabetes (suikerziekte) kan interessant zijn vanaf leeftijd van 30 tot 45 jaar

Testen op diabetes (suikerziekte) kan interessant zijn vanaf leeftijd van 30 tot 45 jaar

Screening op diabetes (suikerziekte) om de drie tot vijf jaar lijkt aangewezen

Diabetes is een aandoening die nog vaak onopgemerkt blijft. Meestal wordt de diagnose in een later stadium gesteld, maar voor de patiënt is het zaak dat de ziekte zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Op basis van computermodellen hebben Europese en Amerikaanse onderzoekers proberen te achterhalen wat het geschikte interval is om dergelijke testen te laten uitvoeren. Testen op diabetes (suikerziekte) kan interessant zijn vanaf leeftijd van 30 tot 45 jaar, waarbij een screening om de drie tot vijf jaar aangewezen lijkt.

Diabetes screening is namelijk maar vanaf die leeftijdscategorie kosteneffectief. Onderzoek naar suikerziekte met een interval van drie tot vijf jaar kan de kwaliteit van het leven helpen verbeteren, maar ook neveneffecten van diabetes als blindheid helpen voorkomen. Vaker screenen is moeilijk vanwege de hoge kostprijs van het onderzoek. Daarmee bedoelen we uiteraard het maximaal volledige onderzoek, dat meer tijd en meer kosten vergt dan de snellere variant. Anderzijds is de betrouwbaarheid van het uitgebreide onderzoek groter.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het blad Lancet. Er werden geen klinische studies verricht rond het onderwerp, alles gebeurde op basis van computermodellen. Uiteindelijk is de bedoeling om te komen tot een maximale bestrijding van diabetes, een ziekte die in onze maatschappij sterk in opmars is. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er steeds meer mensen aan zwaarlijvigheid gaan lijden.

Richard Kahn, hoofdauteur van het onderzoek en professor geneeskunde aan de University of North Carolina, is van mening dat een maximale screening, dat wil zeggen om de zes maanden, de beste oplossing blijft. Financieel is die maximale screening echter moeilijk haalbaar. Dat geldt op de eerste plaats voor de Verenigde Staten, maar mutatis mutandis ook voor Europa. Er dient dus een bruikbaar evenwicht te worden gezocht tussen de kwaliteit van het onderzoek en de kosten verbonden aan het onderzoek.

Het onderzoek werd gefinancierd door drie farmaceutische bedrijven, te weten Novo Nordisk, Bayer AG en Pfizer. Deze drie bedrijven hebben alle drie diabetes medicijnen op de markt. De studie is niet onbelangrijk omdat in de komende jaren een forse stijging van het aantal gevallen van diabetes wordt verwacht. Voor de Verenigde Staten rekent de medische wetenschap zelfs op een verdubbeling van het aantal gevallen. In Europa kan het aantal diabetes-patiënten eveneens fors gaan toenemen. De medische kosten verbonden aan de bestrijding van diabetes zullen verhoudingsgewijs eveneens fors gaan stijgen.

Syndicatie